Ένα μήλο την Ημέρα – Supermarket

/ / Erp, Χονδρικό Εμπόριο